Nadzór techniczny
 • INWESTORSKI NADZÓR GEOTECHNICZNY

 • Firma PGES w swoim szerokim zakresie usług zawiera Inwestorski Nadzór Geotechniczny. Reprezentujemy Inwestora na budowie pełniąc nadzór na kontraktach inwestycyjnych.

 • Swoje zadania wykonujemy następująco:

 • W ramach nadzoru świadczymy usługi z zakresu ochrony wód, nadzorując stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych, na które mogą mieć wpływ prowadzone w związku z budową roboty ziemne.
 • Reprezentując Inwestora na budowie, sprawujemy kontrolę zgodności realizowanych robót geotechnicznych z zatwierdzonym Projektem Wykonawczym i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • Naszą pracę realizujemy w oparciu o warunki kontraktu FIDIC.
 • Naszą podstawą realizacji zadań nadzoru geotechnicznego jest zespołowe działanie z Zamawiającym i Wykonawcą.
 • Gwarantujemy, że prowadzony przez nas nadzór geotechniczny jest zgodny z prawem i oczekiwaniem Inwestora.
Geotechnika
 • GEOTECHNIKA

 • Geotechnika jest ściśle związana z inżynierią lądową. Jest to nauka o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię – w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę budowli, reologię.

 • Prace dokumentacyjne związane z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych realizujemy w formie trzech dokumentów:

 • opinii geotechnicznej
 • dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • projektu geotechnicznego
 • Opinia geotechniczna powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Wykonywana jest dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego jest wykonywana zgodnie z obowiązującą w Polsce Normą Eurokod 7. Zawiera charakterystykę wykonanych polowych i laboratoryjnych badań gruntów i wód, ich wyniki i interpretację. Przedstawia model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych dla każdej warstwy. Dokumentację sporządza się dla obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej.

 • Projekt geotechniczny wykonujemy we współpracy z Projektantami zgodnie z obowiązującą Normą Eurokod 7. Poza elementami zawartymi w dokumentacji badań podłoża gruntowegopowinien zawierać m.in.:

 • prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie;
 • określenie oddziaływań od gruntu;
 • obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności;
 • specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych
Geologia
 • GEOLOGIA INŻYNIERSKA

 • Prace geologiczne wykonujemy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011, Nr 163, poz. 981).

 • W ramach prac geologicznych opracowujemy:

 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie
 • PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

 • Projekt robót geologicznych określa w szczególności:

 • cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia
 • rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych
 • harmonogram robót geologicznych
 • przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne
 • przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót
 • Projekt robót geologicznych podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji administracyjnej przez organ administracji geologicznej. Projekt przedkłada się do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach. Zatwierdza się go na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych. Właściwemu organowi administracji geologicznej należy również zgłosić zamiar przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania prac geologicznych.

 • DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA

 • Zgodnie z art. 88. ust.1 Prawa geologicznego i górniczego wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej. Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby m.in. posadawiania obiektów budowlanych.

 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska określa w szczególności:

 • budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża budowlanego lub określonej przestrzeni
 • przydatność badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć
 • prognozę zmian w środowisku, które mogą powstać na skutek realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji zamierzonych przedsięwzięć - jeżeli nie istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami
 • Dokumentację geologiczno- inżynierską, przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w 4 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego, który to organ zatwierdza ją w drodze decyzji administracyjnej.

Ochrona środowiska
 • OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Ochrona Środowiska:

 • operaty wodnoprawne
 • karty informacyjne przedsięwzięcia
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
Linia
Adres
Strażacka 42a/12b
Rzeszów 35-312
Linia